سگ-پودل

نژاد سگ پودل

داشتن سگ پودل فقط یک امتیاز نیست. این یک مسئولیت است آنها حداقل برای غذا و سرپناه به ما وابسته هستند و سزاوار توجه خیلی بیشتر هستند. ... ادامه مطلب
سگ-لابرادور-رتریور

نژاد سگ لابرادور رتریور

داشتن سگ لابرادور رتریور فقط یک امتیاز نیست. این یک مسئولیت است آنها حداقل برای غذا و سرپناه به ما وابسته هستند و سزاوار توجه خیلی بیشتر هستند. ... ادامه مطلب