سگ-پمبروک-ولش-کورگی

نژاد سگ پمبروک ولش کورگی

به نظر شما یک نژاد سگ پمبروک ولش کورگی چقدر با اعضای خانواده یا سایر افرادی که به خوبی می شناسد مهربان است. بعضی از نژادها می توانند از همه به غیر از صاحب خود دوری کنند. ... ادامه مطلب