سگ-کیشوند

نژاد سگ کیشوند

به نظر شما یک نژاد سگ کیشوند چقدر با اعضای خانواده یا سایر افرادی که به خوبی می شناسد مهربان است. بعضی از نژادها می توانند از همه به غیر از صاحب خود دوری کنند. ... ادامه مطلب
سگ-پاگ

نژاد سگ پاگ

به نظر شما یک نژاد سگ پاگ چقدر با اعضای خانواده یا سایر افرادی که به خوبی می شناسد مهربان است. بعضی از نژادها می توانند از همه به غیر از صاحب خود دوری کنند. ... ادامه مطلب