سگ-پاپیلون

نژاد سگ پاپیلون

به نظر شما یک نژاد سگ پاپیلون چقدر با اعضای خانواده یا سایر افرادی که به خوبی می شناسد مهربان است. بعضی از نژادها می توانند از همه به غیر از صاحب خود دوری کنند. ... ادامه مطلب