سگ-ماستیف

نژاد سگ ماستیف

به نظر شما یک نژاد سگ ماستیف چقدر با اعضای خانواده یا سایر افرادی که به خوبی می شناسد مهربان است. بعضی از نژادها می توانند از همه به غیر از صاحب خود دوری کنند. ... ادامه مطلب