سگ-لهاسا-آپسو

نژاد سگ لهاسا آپسو

داشتن سگ لهاسا آپسو فقط یک امتیاز نیست. این یک مسئولیت است آنها حداقل برای غذا و سرپناه به ما وابسته هستند و سزاوار توجه خیلی بیشتر هستند. ... ادامه مطلب