سگ-شیبا-اینو

نژاد سگ شیبا اینو

بعضی از نژادها می توانند از همه به غیر از صاحب خود دوری کنند. در صورتی که نژادهای دیگر با هر کسی که می شناسند مانند بهترین دوست خود رفتار می نمایند. ... ادامه مطلب