سگ-ساموید

نژاد سگ ساموید

به نظر شما یک نژاد سگ ساموید چقدر با اعضای خانواده یا سایر افرادی که به خوبی می شناسد مهربان است. بعضی از نژادها می توانند از همه به غیر از صاحب خود دوری کنند. ... ادامه مطلب