سگ-روتوایلر

نژاد سگ روتوایلر

به نظر شما یک نژاد سگ روتوایلر چقدر با اعضای خانواده یا سایر افرادی که به خوبی می شناسد مهربان است. بعضی از نژادها می توانند از همه به غیر از صاحب خود دوری کنند. ... ادامه مطلب