سگ-پودل

نژاد سگ پودل

داشتن سگ پودل فقط یک امتیاز نیست. این یک مسئولیت است آنها حداقل برای غذا و سرپناه به ما وابسته هستند و سزاوار توجه خیلی بیشتر هستند. ... ادامه مطلب
سگ-پاپیلون

نژاد سگ پاپیلون

به نظر شما یک نژاد سگ پاپیلون چقدر با اعضای خانواده یا سایر افرادی که به خوبی می شناسد مهربان است. بعضی از نژادها می توانند از همه به غیر از صاحب خود دوری کنند. ... ادامه مطلب
سگ-کیشوند

نژاد سگ کیشوند

به نظر شما یک نژاد سگ کیشوند چقدر با اعضای خانواده یا سایر افرادی که به خوبی می شناسد مهربان است. بعضی از نژادها می توانند از همه به غیر از صاحب خود دوری کنند. ... ادامه مطلب
سگ-لابرادور-رتریور

نژاد سگ لابرادور رتریور

داشتن سگ لابرادور رتریور فقط یک امتیاز نیست. این یک مسئولیت است آنها حداقل برای غذا و سرپناه به ما وابسته هستند و سزاوار توجه خیلی بیشتر هستند. ... ادامه مطلب